top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

הלוח העברי המקוצר

הלוח העברי המקוצר

אבי גולדברג

16.3.2024

 

ותשרי ותתאבל על חורבן קיבוצים \ על טבח יהודים רוקדים \ על אונס נשים וריצוץ גולגולות ילדים \ על פוגרום של טויוטה \ על ימי ביניים ומסעות צלב ודגל סהר \ ות"ח ות"ט של פראי אדם. והיה תשרי לאב \ ותקונן ותתאבל על שמחת \ והיה החודש לדם . והיו אימהות לאלמנות \ וילדים ליתומים והממשלה לאבן \ ונבחריך מציצים מחרכי ממ"דים\ בהרס עמל כפיך ולא יתאבלו \ וארס לשונם המשתלחת מפעפע \ ויגזלו את אוצרות העם ויעלו תועפות שוחד \ לאוחזים בכיסאותיהם פן יימוטו.

                  ויקרא החודש הראשון יון המצולה

 

                                חשוון   

וישבו אשתך וטפך  במלון דרכים \ וביתך טרף לטילי ישמעאל \ ומנהיגיך והשוטרים שעליך \איש באיש איש ברעהו שלחו ידם \ ושופטיך ומחוקקיך משותקים  בתרעלת לב ובטמטום מוח \ ודם חטופייך זועק מהמחילות ואין מושיע.

ורק בניך נותנים נפשם ונופלים על אדמתך \ לא תעלוצנה בנות פלישתים כי החרבת את עירן \ והרגת את ילדיהן \ ורמסת הריסות בתיהן \  ועם ישראל  בא חשבון עם אויביו \ וילוקו הכלבים דם עזה \ ומנהיגיך לא יושיעוך \רק בניך\  וחשוון הוא הראשון לקבורה.

                        ויקרא החודש השני מר    

 

                                 אדר

ונכנס אדר ומרבין בקינה \ ומרבין בשמחה \ ומעלים את תורתנו ואלוהינו לשווא \   ושתי בארמון ואסתר לא הושיעה \והמן והשטן מצחקים \ומלאך המוות במחול מסכות גויים באו"ם \  וברפיח. והדגל כבר אינו מכסה את עליבותכם \ וגם לא חכמת אבותיכם \ ואוי לבושתכם שלא תודו בה \ ותסרבו לעמוד על נפשכם ותקריבו את דם ארצכם \ ותקדשו את מזבח הקלפי ותקדשו לא אותיות פורחות \ רק פסולות נייר מצחינות \ ויימכר  מצפון האדם  באתנן הכסף.

ואתה המוכיח אל תקונן ואל תטיף \ רק לוח עברי חדש תן בידינו \ לזכר ימי ישראל הרעים \ לזכר הנרצחים והחטופים \ויהיה זכר עמלק למציאות ימינו.

                 ויקרא החודש השלישי אינבושת

                             ולא תסף המוכיח  

 

55 צפיותתגובה 1
bottom of page