top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

          מקומנו במעגל המשטרים [צורות השלטון]

                     מקומנו במעגל המשטרים [צורות השלטון]

 

                                       עודד פרייליך

 

אנחנו נתונים בתהליך של 'מהפכה משפטית', וכעת במלחמה כואבת ורבת קורבנות המאיימת על עצם קיומנו.

דמוקרטיה אינה משטר טבעי לחברה האנושית. היא דורשת מן האזרחים השכלה וידע בעסקי המדינה, וגם בגרות של האופי. בשם השוויון בין האזרחים עולה כוחו של ההמון הריק. [בלטינית 'המון' הוא 'וולגוס' ותכונתו 'וולגריות']. זה שם עליו את הדמגוג ומתמסר לו. וההוא, משתפס את השלטון שוב אינו עוזב אותו והופך טירן. זו דעתו של אפלטון באשר לשלב מסויים במעגל חילופי צורות השלטון.

הכנסת שלנו אינה גוף עצמאי. רוב חבריה נשלטים על ידי הממשלה. מעולם לא ישב אספסוף כה רב סביב שולחן הממשלה. אם יבוטל כוחו של בית המשפט נעבור מדמוקרטיה ושלטון החוק אל שלטון יחיד.

אין כמלחמה לחזק את ההמון המעריץ בתמיכתו במנהיג, מחיר הדמים הכבד יחזק את שיעבוד ההמון לו ונטייתו אחריו, שהרי רק הוא יכול!  את המעבר הזה מתארת פסקה קצרה מתוך 'המדינה' של אפלטון. הנה:

 

"כל מי שטעם ממעיו של אדם, אשר מנה קטנה מהם היתה

מעורבת במעיהם של שאר קורבנות, נגזר עליו להיהפך לזאב.

או שמא לא שמעת את הסיפור ?"

"שמעתי"."כך אף העומד בראשו של עם, ובידו המון רב הנשמע לו ללא

ערעור; הוא אינו מתאפק עוד מדם בני שבטו, אלא טופל

עליהם את ההאשמות הרגילות, מביאם לדין ונטמא ברצח,

באשר ישמיד חיי אדם; וכשהוא מנדה והורג ורומז אגב כך על

ביטול החובות וחלוקה חדשה של הקרקעות, הריהו טועם

בלשונו ובפיו המרושע מהריגת שאר-בשרו; וכלום לא נגזר

עליו על אותו איש שלאחר מעשה כזה – ...

ישלוט כרודן וייהפך מאדם לזאב ?"

 

[ספר 8 קטע 566, הכרך השני של כתביו בתרגום ליבס, הוצ. שוקן.] הערה: אני מתנגד באופן מוחלט לכל פגיעה בבני אדם. אסור בהחלט לפגוע בגופו של אדם].

 

[הערה על המסופר בפסקה. זר הגיע לארמונו של ליקאון מלך ארקדיה. הכל זיהו שהזר הוא זאוס, אבל המלך החליט לבדוק את זהותו ולהעמיד את הזר במבחן. הוגש לו בשר אדם צלוי. זאוס שידע את הדבר, שרף את הארמון והפך את המלך לזאב].

 

ע.

8.6.2024

29 צפיות0 תגובות
bottom of page